ประชุมวิชาการโรงพยาบาลสงฆ์ ประจำปี 2562

"การอุปัฏฐากพระสงฆ์อาพาธภายใต้หลักพระธรรมวินัย"